Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (μέσω τηλεδιάσκεψης) την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 - 20:30)
23 Νοεμβρίου 2021

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (μέσω τηλεδιάσκεψης) την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 - 20:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (όπως ο Πίνακας αποδεκτών)

Καλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018, να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 – 20:30) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 163/29-5- 2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης

• Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα, έτους 2022

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα