Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 12.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 10-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 22566
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                   
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά
3. Σπυρόπουλος Χρήστος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ
6. Ταραζώνας Δημήτριος
7. Μπαντής Μιλτιάδης
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 42η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα ,και ώρα 12:00 π.μ. ,σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος, της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου Βύρωνα.
 2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή δικαιώματος προβολής ταινίας «Ο χρυσοθήρας»
 3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 4. Έγκριση απόδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 5. Υποβολή για έγκριση του πίνακα Στοχοθεσίας  του Δήμου οικονομικού έτους 2022
 6. Επικύρωση του Πρακτικού Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνσμού «ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2022-2023 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 7. Έγκριση τιμολογίων πάγιας προκαταβολής 2021 ΜΕΡΟΣ Γ’
 8. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021
 9. Υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ»  της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 10. Έγκριση 4ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα»
 11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών των ετών 2021 -2022 σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2)             μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της  Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
 
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
 
 Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα