1 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 3.2.2022 και ώρα 5.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 31-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 1746
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                   
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 03 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 05:30 μ.μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022, ορισμός υπολόγου και καθορισμός κωδικών δαπανών παγίας για το οικονομικό έτος 2022.
 2. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης του ποσού της πάγιας προκαταβολής Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2022, στον Τραπεζικό λογαριασμό Δήμου Βύρωνα ειδικού σκοπού στην ALPHA BANK, ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για την κίνηση του λογαριασμού, με πρόσβαση στο web banking για μεταφορές ποσών και για ηλεκτρονικές πληρωμές και έκδοση, για τον λογαριασμό της παγίας,  χρεωστικής κάρτας την οποία θα χρησιμοποιεί ο ορισθείς υπεύθυνος υπάλληλος» .
 3. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021.
 4. Έγκριση της παροχής υπηρεσιών «Εμβολιασμός δέντρων νερατζιάς σε λεμονιά».
 5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας -κοπές δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους -για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου.
 6. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών  και Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά των διαγωνισμών, για την σύναψη Δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου, για το έτος 2022.
 7. Έγκριση σύναψης συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «PLACE IDENTITY GR» για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Mind the waste: δράσεις και πολιτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων».
 8. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων/Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής – παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας.
 9. Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων διακήρυξης και διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
 10. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ". 
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2022».
 12. Συγκρότηση τριμελούς (3) επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για έργα του Δήμου Βύρωνα, Εκτιμώμενης Αξίας κάτω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 €) ευρώ, για το έτος 2022».
 14. Έγκριση 3ου Πρακτικού (ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Βύρωνα».
 15. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ημερολογίων έτους 2022.
 16. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου Φεστιβάλ street art με θέμα τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
 
Επισημαίνεται:
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)
Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
 
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα