22 Φεβρουαρίου 22

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 25.2.2022 και ώρα 13.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 21-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 3160
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662


ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 2. 1η αναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου Βύρωνα έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμων.
 4. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2022.
 5. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαγραφή ή μη οφειλών της Σ. Θ. του Γ.  (Κωδ.Οφειλ. 86886 [αρ. Κιβ. 5627]) από τους χρηματικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2014 σχετικά με έσοδα από φύλαξη οστών.
 6. Αίτηση αποζημίωσης για ζημιά σε ΙΧ αυτοκίνητο από λακκούβα στο οδόστρωμα  της οδού ΜΑΚΡΗΣ  στο ΒΥΡΩΝΑ.
 7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής φανερής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου – πιστοποιημένης εταιρείας για υπηρεσίες περισυλλογής και εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Βύρωνα.
 8. Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022-2024 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων λόγω χιονόπτωσης»
 10. Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ), περιόδου 2021 – 2022.
 11. Λήψη απόφασης για πρόσληψη δύο υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις.
 12. Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων και Παραλαβής και Παρακολούθησης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 14. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων/άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
 15. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Διενέργεια ιατρικών προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων 2022»


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα 

Επισημαίνεται:
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)

Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του

Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα