1 Απριλίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 μ.μ. δια ζώσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 01-04-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 5790

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 9η συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 05 Απριλίου 2022, ημέρα Tρίτη και ώρα 06:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων 2022-2024.
 2. Υποβολή πρότασης στην ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» για προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης και στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 3. Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων Κέντρου Ντάνκαν Οικονομικού Έτους 2021
 4. A’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κέντρου Ντάνκαν Οικονομικού Έτους 2022
 5. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022
 6. Επιχορήγηση προς Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν
 7. Εξειδίκευση πίστωσης
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ  ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ»
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»                
 10. Έγκριση άδειας τομής με διακοπή κυκλοφορίας
 11. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση της πλατείας Φατσέα του Δήμου Βύρωνα»
 12. Έκδοση  Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 13. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).
 14.  Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
 15. Αίτηση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Επισημαίνεται:

• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)

Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του

Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα