21 Οκτωβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 27.10.2022 και ώρα 16.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                  Βύρωνας 21-10-2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                           Αρ.Πρωτ.: 21900

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.30 μ.μ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης.
 3. Έγκριση  μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δράσης «Σχέδιo Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) για το Δήμο Βύρωνα»
 4.  Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και  2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
 6. Έγκριση  της 18/2022  μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου  και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού «Συντήρηση πρασίνου και αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων».
 7. Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας «Ειδών Κρεοπωλείου 2022-2024» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 8. Επικύρωση Πρακτικών Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 9. Επικύρωση Πρακτικού Διενέργειας και Διεξαγωγής Κλήρωσης επί των ισότιμων προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2022» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 10. Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 2022-2023».
 11. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022
 12. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ
 13. Έγκριση απόδοσης ΧΕΠ
 14. Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρων/Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί/Άσκηση ή μη ένδικων μέσων και βοηθημάτων/Νομική υποστήριξη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα                    

 Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος


Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα