11 Νοεμβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16.11.2022 και ώρα 5:00 μ.μ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      


ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                     


ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                          


ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Τηλέφωνο: 2132008662


 


ΠΡΟΣ


Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


                   


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλούμε στην 34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 16 Νοεμβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


 


 1. Έξοδα μετακίνησης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
 2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Βύρωνα για το έτος 2023.
 3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ για το 2023»
 4. Επικύρωση πρακτικών διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού «ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2023-2024 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2023»
 6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας "Προτυπωμένων εντύπων και σφραγίδων" για το έτος 2023.
 7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας "Ασφάλισης οχημάτων" για το έτος 2023.
 8. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαγραφή ή μη οφειλών της Γ. Μ. του Τ.
  (Κωδ.Οφειλ. 90021 [αρ. Κιβ. 7867]) από τους χρηματικούς καταλόγους
  οικονομικών ετών 2013 και 2014, σχετικά με έσοδα από φύλαξη οστών
 9. Έγκριση και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και Δήμων της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο τις : «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρεια Αττικής»
 10. Εξειδίκευση πίστωσης.
 11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 12. Έγκριση απόδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 13. Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρων (ΑΕ ΠΡ16176/20-12-2019 προσφυγή)/Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί/Άσκηση ή μη ένδικων μέσων και βοηθημάτων/Νομική υποστήριξη.
 14. Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής 2022- ΜΕΡΟΣ Γ΄


 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα


2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα


3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων


4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα


                                                                                                                       


 Ο Πρόεδρος


Κόκκαλης Δημήτριος


Αντιδήμαρχος


Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα