25 Νοεμβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 28.11.2022 και ώρα 17.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44

Email:  tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr

 Τηλ.:     213-2008665                                                                                                                 ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

Όπως πίνακας Αποδεκτών Με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί στις 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44), σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1.      Ακύρωση της αριθ. 216/20-7-2022 απόφασης Ο.Ε. και Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2020 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, γενική εκμετάλλευση, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα)

2.      Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας "Προτυπωμένων εντύπων και σφραγίδων" για το έτος 2023

3.      Έγκριση συμμετοχής, αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών μονάδων στο Δήμο Βύρωνα» - Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”

4.      Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»

5.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

6.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση της πλατείας Φατσέα  Δήμου Βύρωνα»

7.      Ορισμός μελών Κοινής επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

8.      Έγκριση προδιαγραφών για τη γεννήτρια που ζητήθηκε εξειδίκευση πίστωσης (Bormann Pro BGB3700 Γεννήτρια Βενζίνης)

9.      Εκχώρηση απαίτησης του Δήμου Βύρωνα στην Εταιρεία «ErmisBus Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤ/ΚΑ ΑΜΑΞ/ΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ»

10.  Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Βύρωνα για το έτος 2023

11.  Υποβολή λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2022

12.  Αίτημα για παράταση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο Σπυρίδωνα Μπερερή για το υπ’ αριθ. 2.466/2022 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

13.  Αίτημα για παράταση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο Γεώργιο Χαλβαντζή για το υπ’ αριθ. 2.084/2022 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

14.  Αίτημα για παράταση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο Παναγιώτη Αδαμόπουλου για το υπ’ αριθ. 2.816/2022 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

15.  Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

16.  Εξειδίκευση πιστώσεων                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Γώγος Χρήστος              (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1.

Δασκαλάκη Σοφία

2.

Αγγέλης Κωνσταντίνος           Μέλος            

2.

Τριγάζης Παναγιώτης

3.

Καραγιάννης Μιχαήλ                   »

3.

Τέγος Ευθύμιος

4.

Κλωνάρη Λεμονιά                         »

4.

Πλακίδας Γεώργιος

5.

Σπυρόπουλος Χρήστος                 »

5.

Κιούπη Ιουλία

6.

Μπαντής Μιλτιάδης                     »

6.

Βαλμάς Ηλίας

7.

Σωτηρόπουλος Αλέξιος                »

7.

Τριανταφύλλου Ελευθέριος

8.

Καλύβας Βασίλειος                       »

8.

Κλειάσιος Αθανάσιος

 

 

9.

Γείτονας Ευάγγελος

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1.      Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Γραφείο Γενικής Γραμματέως

3.      Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα