2 Δεκεμβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6.12.2022 και ώρα 17.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Βύρωνας 02-12-2022

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                      Αρ.Πρωτ.:25309

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                          

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 37η τακτική συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 06 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 05:00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Καθορισμός Τελών Χρήσης και Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2023.
 2. Καθορισμός του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) Δήμου Βύρωνα για το έτος 2023.
 3. Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2023.
 4. Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2023.
 5. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2023.
 6. Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2023.
 7. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»
 8. Αποδοχή του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ από τον ΣΠΑΥ για την τεχνική υποστήριξη που του παρέχει ο Δήμος μας για το έτος 2022, βάσει της ισχύουσας Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας.
 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προμήθειας «Προτυπωμένων εντύπων και σφραγίδων 2023.
 10. Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και μερική κατακύρωση του αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ».
 11. Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και μερική κατακύρωση του αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών  «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2022».
 12. Απόρριψη προσφοράς κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου και ματαίωση τμημάτων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2022».
 13. Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση του αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024».
 14. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας "ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 2023"
 15. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 2023»
 16. Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 17. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων/εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων.
 18. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» εκτιμώμενης αξίας 240.230,62 (€) ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και έγκριση της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και της διαδικασίας καταβολής της.
 19. Επικύρωση πρακτικού Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης  Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου/Συνδικαιούχου, περί τροποποίησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ. ΒΥΡΩΝΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα        

 Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα