14 Δεκεμβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 15.12.2022 και ώρα 17.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                12-12-2022

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                 Α.Π. οικ.  26126

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                       

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 38η τακτική συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 15 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 05:00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023.
 2. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2022.
 3. Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν οικονομικού έτους 2022.
 4. Πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού μέσω σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες.
 5. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νσης Πρασίνου για δύο μήνες.
 6. Παράταση έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 7. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’’   
 8. Παράταση των συμβάσεων προμήθειας Ειδών Οπωροπωλείου Ειδών Κρεοπωλείου και Ειδών Αρτοποιείου.
 9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 130 ΝΕΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ 4 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ"
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων 2023 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον  Ν. 4412/2016.
 12. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Bύρωνα Γ’ τριμήνου 2022 σωρευτικά
 13. Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2022 Γ΄τριμήνου 2022.
 14. Λήψη απόφασης περί χρησιμοποίησης ποσοστού έως 50% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου.
 15. Κατακύρωση Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας και λοιπών υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα.
 16. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης για έξι (6) μήνες, εννέα (9) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα