13 Ιανουαρίου 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17.1.2023 και ώρα 18.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                   Βύρωνας 13-01-2023    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                      Aρ.Πρωτ.:1155

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής        

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτική συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 17 Ιανουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 06:00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2023 ».
 2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2023  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ.
 3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 2022-2023», ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 4. Διαγραφή ή μη οφειλών του  Α. Ι. του Κ.(Κωδ.Οφειλ. 99406) από τους χρηματικούς καταλόγους  οικονομικών ετών 2015 2016 και 2017 σχετικά με έσοδα από  φύλαξη οστών».
 5. Διαγραφή ή μη οφειλών της  Τ. Β. του Γ.(Κωδ.Οφειλ. 99157) από τους χρηματικούς καταλόγους  οικονομικών ετών 2015 2016 και 2017 σχετικά με έσοδα από  φύλαξη οστών».
 6. Διαγραφή ή μη οφειλών του Κ. Ε. του Ν.(Κωδ.Οφειλ. 83286 αρ. Κιβ. 10898,Κωδ. Οφειλ. 79518 αρ. Κιβ. 10106 και Κωδ. Οφειλ. 77731 αρ. Κιβ. 10105) από τους  χρηματικούς  καταλόγους οικονομικού έτους 2013 σχετικά με έσοδα από  φύλαξη οστών».   
 7. Διαγραφή ή μη οφειλών του  Ν. Α. του Κ.(Κωδ.Οφειλ. 93131) από τους χρηματικούς καταλόγους  οικονομικών ετών 2014 έως και 2022 σχετικά με έσοδα από  φύλαξη οστών».
 8. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου έτους 2022.
 9. Ανανέωση/παράταση των συμβάσεων δύο  (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.  του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνας για δύο (2) μήνες  και με δυνατότητα παράτασης.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών έτους 2023 σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.  
 11. Συγκρότηση τριμελούς (3) επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2023.
 12. Συγκρότηση Επιτροπών ελέγχου και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των ανατιθεμένων εργασιών και υπηρεσιών  σύμφωνα με τον  Ν. 4412/2016.
 13. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς  Δήμου Βύρωνα, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών  σύμφωνα με τον  Ν. 4412/2016.
 14. Συγκρότηση τριμελούς (3) επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2023.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2023.
 16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση της πλατείας Φατσέα του Δήμου Βύρωνα»
 17. Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Κέντρου Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν οικονομικού έτους 2023»
 18. Ψήφιση «Στοχοθεσίας Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν έτους 2023.
 19. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων/άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων/εξωδικαστικοί συμβιβασμοί.
 20. Έκδοση χρηματικού εντάλματος.
 21. Λήψη απόφασης για αποζημίωση φθοράς σε σταθμευμένο όχημα ΙΤΒ 1706 από πτώση ιστού οδοφωτισμού.    

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος


Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα