Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βύρωνα για το 2024
16 Φεβρουαρίου 2024

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βύρωνα για το 2024

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βύρωνα για το 2024

Προθεσμίες Υποβολής 

Πανηγύρι

Αρχική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Θέσεις

Αγίου Λαζάρου

26 & 27/4/2024

 

15/3/2024

 

6/4/2024

 

166

Ζωοδόχου Πηγής

9 & 10/5/2024

 

31/3/2024

 

19/4/2024

 

25

Αναλήψεως

12 & 13/6/2024

 

3/5/2024

 

23/5/2024

 

82

Αγίας Τριάδας

23 & 24/6/2024

 

14/5/2024

 

3/6/2024

 

60

Μεταμορφώσεως

5 & 6/8/2024

 

26/6/2024

 

16/7/2024

 

24

Αγίου Δημητρίου

25-26/10/2024

 

14/9/2024

 

5/10/2024

 

47

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Βύρωνα εντός των συγκεκριμένων χρονικών ορίων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Οι άδειες δίδονται με ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα, φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών, αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

 

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ), ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

Επαγγελματίες παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων δύνανται να συμμετέχουν στην διαδικασία των εμποροπανηγύρεων, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης και ΚΑΔ υπαίθριου εμπορίου.

Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της τελικής κλήρωσης, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως.

Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα για τον δικαιούχο της.

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά συμμετέχοντα είναι μια (1) θέση δυο (2) τ.μ. ή τεσσάρων (4) τ.μ.

 

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βύρωνα απαιτούνται:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία.

2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης, υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, ή άδεια λαϊκών αγορών, ή άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

3. Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου).

4. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται.

5. Στην περίπτωση εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει τη γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Για κάθε θρησκευτική εμποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα απευθύνεται αποκλειστικά προς τον Δήμο Βύρωνα.

6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.

 

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος, η εμποροπανήγυρη καθώς επίσης και το είδος της θέσης (2 ή 4 τ.μ.).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μια αίτηση θα αποκλείεται αμέσως από την κλήρωση.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα