Διακήρηξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 - 2018
12 Μαϊου 2017

Διακήρηξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 - 2018

 ελληνικη δημοκρατια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Ταχ.Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36 – 44, 16233
Τηλέφωνο:  2132008668 - 669 - 602
E-mail :  promitheies@dimosbyrona.gr              Αρ. Πρωτ: 12490 / 08-05-2017    
                                                                 
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού
για την προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 - 2018
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια  καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 - 2018 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 421.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:
Συνολικά για το Δήμο Βύρωνα και τα Νομικά Πρόσωπα:
 
 
 
C.P.V.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
09134100-8
Πετρέλαιο Diesel
200.000 lt
270.000,00
09132100-4
Βενζίνη Αμόλυβδη
25.294,12 lt
43.000,00€
09135100-5
Πετρέλαιο Θέρμανσης
77.600 lt
97.000,00€
09211000-1
Λιπαντικά Έλαια & Λιπαντικά Μέσα
11.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ
421.000,00€
 
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 - 2018, αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ 24% είναι :
  1. Δήμος Βύρωνα : Πετρέλαιο Diesel 270.000,00€, Βενζίνη Αμόλυβδη 43.000,00€, Πετρέλαιο Θέρμανσης 45.00,00€, Ελαιολιπαντικά 11.000,00€
  2. ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαιδ/σης : Πετρέλαιο Θέρμανσης 30.000,00€
  3. ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαιδ/σης : Πετρέλαιο Θέρμανσης 20.000,00€
  4. ΝΠΔΔ Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρα Ντάνκαν : Πετρέλαιο Θέρμανσης 2.000,00€
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται:
·         Για τα Καύσιμα ,το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης χονδρικής τιμής πώλησης για το πετρέλαιο κίνησης και μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Βύρωνα.
·         Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή που θα προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) για το σύνολο των ειδών του Δήμου Βύρωνα.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων ή το σύνολο των ειδών των λιπαντικών χωριστά, για όλους τους φορείς, ή μόνο για το σύνολο των καυσίμων ή μόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00πμ. Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 3 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου  ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.dimosbyrona.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων έγινε την 09/05/2017.
  
                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ
                                                             
 
                                                                               ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα