19/12/2022 Αρ. Απόφασης: 113/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Bύρωνα (άρθρο 1. παρ. 1, Π.Δ. 270/81 και άρθρο 9. παρ. 2.) για το έτος 2023