24/07/2023 Αρ. Απόφασης: 132/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ι διωτικού Δ ικαίου Ο ρ ισμένου Χ ρόνου στον Δήμο Βύρωνα για το διδακτικό έτος 2023 2024