11/09/2023 Αρ. Απόφασης: 140/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμό 33/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023