27/12/2010 Αρ. Απόφασης: 261 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ψήφιση πίστωσης ποσού "282.642,46" β,¬ για να πληρωθούν τα υπ'αρ. 3515/30-11-09 και 950/30-11-09 τιμολόγια της εταιρείας "ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."