Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εξέταση αιτήματος για την κοπή δένδρων που φύονται στην οδό Θειρών 16

Αρ. Απόφασης: 23/2022 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/07/2022